How to shop?

by - 7:33 PM

Maybe it's very familiar to you, you're in a store and sees that one fabulous blouse. You actually have nothing to pair it with, but still, that color, the print, he's gorgeous! You know it for sure, you want that blouse! When you're home you directly give the blouse a place of honor in your closet, but a month later, he's still at the same 'place of honor.' Because you haven't worn it yet. This phenomenon is called 'impulse buys.'
Misschien komt het je wel bekend voor, je staat in een winkel en ziet die ene super mooie blouse. Eigenlijk heb je niets waarmee je hem zou kunnen combineren, maar toch, die kleur, die print, hij is prachtig! Je weet het zeker, jij wil die blouse! Eenmaal thuis krijgt de blouse meteen een ere plekje in je kast, maar een maand later, hangt hij nog steeds op diezelfde 'ere' plek. Je hebt hem namelijk nog nooit gedragen. Een heel bekend verschijnsel, wat ook wel bekend staat als de 'impuls aankoop.'

A impuls buy so now and than, that doesn't hurts nobody. But it can become a problem when your whole closet is filled with impuls buys. When your closet is totally filled, but you still got nothing to wear. Maybe because you can't pair your items or maybe because that blouse was just a bit to daring for you. 

Een impuls aankoop zo nu en dan, dat kan geen kwaad. Maar het kan een probleem worden als je hele kast gevuld zit met impuls aankopen. Als je een volle kast hebt, maar toch niet weet wat je aan moet trekken.  Misschien omdat je niets met elkaar kan combineren, of omdat die blouse toch net iets te gewaagd is.


If you have to many impuls buys, than it becomes a problem. But how can you stop yourself when you're doing a impuls buy? And how can you exactly 'shop smart?' Let's find out. 

Als je teveel impuls aankopen doet, dan wordt het een probleem. Maar hoe kan je jezelf er dan van weerhouden impuls aankopen te doen? En hoe kan je dan precies 'slim shoppen?' Laten we het daar vandaag eens over hebben.


Try this shopping list, find it here.
#1 Make a shopping list!


First of all: Make a shopping list! Make a list of all the items you want to buy and write underneath each items at least five ways you could wear it. (with items you already own of course!) 


Ten eerste: maak een boodschappen lijst! Maak een lijst van alle kleding stukken die je nog wilt kopen en schrijf daaronder tenminste vijf manieren waarop je ieder kleding stuk zou kunnen dragen. (met kleding stukken die je al hebt natuurlijk!)

#2 Buy things you like, not things which are hot at the moment.  

Buy things you like, not things which are hot at the moment. This might be one of the most tricky ones, because even I understand how difficult it is to distinguish these two. We're all influenced by the media and it's very normal for our brain to like what we see a lot. Our brains work pretty easy: when we hear about seven times that colors are totally hot, we're going to think that colors ar hot. Why? Because we've learned that the best way to survive is to adapt ourself constantly. 

Koop alleen de dingen die je echt leuk vind en niet de dingen die hip zijn op dit moment. Dit zou misschien een van de meest moeilijke tips zijn, omdat zelfs ik begrijp hoe moeilijk het is om onderscheid te maken tussen deze twee. We zijn allemaal beïnvloed door de media en het is heel normaal voor onze hersenen om hetgeen wat we veel zien leuk te vinden. Onze hersenen werken daarin best makkelijk: als we ongeveer zeven keer horen dat kleuren helemaal hip zijn, dan denken we dat kleuren hip zijn. Waarom? Omdat we hebben geleerd dat de beste manier om te overleven is om onszelf te blijven aanpassen. 

But we really need to be careful with that, because it also works the other way around. When you love denim and many people tell you that denim is totally out, you're going to believe it. You have to be strong and you need to know how to controle your brain if you still want to wear denim. 

Maar daar moeten we wel voorzichtig mee zijn, omdat het ook de andere kant op werkt. Als je van spijkerstof houd en veel mensen jou vertellen hoe 'fout' spijkerstof is, dan ga je het geloven. Je moet sterk zijn en weten hoe je controle moet behouden over jou hersenen als je nog steeds spijkerstof wilt dragen. 


#3 Give yourself a budget. 

Give yourself a budget. A maximum amount of money. You need to do this every time you go shopping. Just start every month. My clothing money is €80. This is the amount of money that I can spend each month. I'm saving all my other money up. So if I'd go shopping every single week, I could only spent €20 each week. Since this isn't enough to buy an entire outfit, I chose to go shopping less. 


Geef jezelf een budget. Een maximaal geld bedrag. Je moet dit iedere keer als je gaat winkelen doen. Start gewoon iedere maand. Mijn kledinggeld is €80, dit is het bedrag wat ik van mezelf per maand mag uitgeven. Alles wat ik daarnaast verdien of krijg spaar ik dus op. Als ik dus iedere week zou winkelen, zou ik per week maar €20,- kunnen uitgeven, aangezien dit te weinig is voor een voledige outfit kies ik ervoor niet te vaak te winkelen.

#4 Shop when it's raining.

Shop when it's raining and you'll buy a lot less. It might sound a bit strange to hear, but it's true. If you're shopping when it's raining you'll buy less than when you're shopping when the sun shines. Why? Because the sun makes us happy, the sun makes us think positive. While the rain makes us think more negative. 

Ga winkelen als het regent en je koopt veel minder. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is wel waar. Als je winkelt terwijl het regent zal je minder kopen dan als je gaat winkelen terwijl de zon schijnt. Waarom? Omdat de zon ons blij maakt, de zon maakt ons positiever. Terwijl de regen ons negatiever maakt.

So if you just tried on that jeans which makes your ass look ten times bigger, you might still buy it when the sun shines. You might still lose weight, won't you? But you won't buy it when it's raining, because you know that you haven't been to the gym the past tree years, so you won't go this year either. But if you're just shopping with your friends to have a good time, then it might be a good idea to go shopping while the sun shines. 

Dus als je net die broek hebt gepast die je kont tien keer zo groot doet lijken, dan zou je deze misschien nog steeds kopen als de zon schijnt. Je kan immers nog altijd wat afvallen, ja toch? Maar je zal deze broek niet kopen als het regent, omdat je weet dat je als je de laatste drie jaar niet naar de fitness bent geweest, je dit jaar ook niet zal gaan.


#5 Buy items in your colors. 

Maybe you've noticed that you look a lot more 'healthy,' 'cheerful' or 'happy' in that one color. You probably thought it was the light, or maybe even that you imagined it. But it's true. Everybody has his own color pallet. Filled with colors wich look good at you and bring out the best of you. To find out wich colors look good at you you could do a color analysis, but you could also find it out yourself by experimenting with colors. (for instance fit an item in more colors) I'll write more about this later. 

Misschien is het je wel eens opgevallen dat je er in die ene kleur veel 'gezonder,' 'opgewekter' of 'vrolijker' uit ziet. Waarschijnlijk dacht je dat het gewoon aan het licht lag, of misschien zelfs dat je het je inbeelden. Niets is minder waar. Iedereen heeft een eigen kleurenpallet, vol met kleuren die jou goed staan en het beste in jou naar boven halen. Om er achter te komen welke kleuren jou goed staan kun je een kleurenanalyse laten doen, maar je kunt er zelf ook al min of meer achter komen door veel te proberen en te experimenteren met kleuren. (bijvoorbeeld door een kleding stuk in meerdere kleuren te passen) Hier zal ik later nog wat meer over schrijven.

I hope that I've helped you a bit with this article, so you won't have to many impuls buys. Of course I know that impuls buys are just so much fun and difficult to avoid, but it's doable. Do you buy many impuls buys? And what's your best tip to avoid impuls buys? Let me know!

Ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje op weg heb geholpen en dat jullie hierdoor minder impuls aankopen zullen doen. Natuurlijk weet ik net zo goed als jullie dat impuls aankopen gewoon erg leuk zijn en moeilijk om te vermijden, maar het is te doen! Kopen jullie vaak impuls aankopen? En wat is jou beste tip om zo min mogelijk impuls aankopen te doen? Laat het me weten!

Much love!
xxx Sanne

Source image: http://www.waarwordjijgelukkigvan.nl/, eo.nl, freefoto.com, solutiondecredit.com.

You May Also Like

0 interesting thoughts