How to actually do all the stuff you want to do?

by - 1:14 PM

It's vacation again, time for fun things, to relax and to finish what you haven't finished yet. At the start of the holiday I always have big plans to do what I want or need to do. I always say, alright, this holiday I'll start exercising more, this holiday I'll finish all my schoolwork and this holiday I'm going to make a lot of time for my friends. Then when the holiday is over I look back and think: what have I done in those weeks? Can you recognize yourself in my story?

Het is weer vakantie, de tijd om leuke dingen te doen, om te relaxen en om af te maken wat nog niet af was. In het begin van de vakantie heb ik altijd grote plannen over wat ik wil of moet doen. Ik zeg altijd, oke, in deze vakantie zal ik meer gaan sporten, in deze vakantie maak ik al mijn schoolwerk af of in deze vakantie ga ik meer tijd maken voor mijn vrienden. Dan aan het eind van de vakantie kijk ik terug en denk ik: wat heb ik gedaan in die weken? Kan jij jezelf herkennen in mijn verhaal?

So the problem is that I don't finish (or don't even start to do) the things I want to do. Because I know many people with the same problem I decided to write an article about it, trying to find solutions so I can tell myself at the end of my holiday that I've done all the things I wanted to do. 


Het probleem is dus dat ik niet afmaak (of niet eens begin aan) de dingen die ik wil doen. Omdat ik veel mensen ken met het zelfde probleem besloot ik er een artikel over te schrijven, om oplossingen te vinden zodat ik mezelf aan het eind van de vakantie kan vertellen dat ik alle dingen heb gedaan die ik wilde doen. 

MAKE A LIST

The first tip is to make a list, it's a very cliche and well known tip, but it's one that really works (or at least if you don't loose it). Just write down everything that you can think of, then spread all those things in four categories:
  1. need to do quickly (for work/school/health) 
  2. need to do sometime (like cleaning your room)
  3. want to do with friends (like going to a party, things that you need to organize)
  4. want to do alone (like drawing or painting)
When you've done all of this you can start to think about reality, are you really capable to do everything? If you don't think your list is very realistic than change it, you can spread every point in 'need to finish' and 'when there is time left.'

De eerste tip is om een lijstje te maken, het is een erge cliche en bekende tip, maar het is er een die echt werkt. (tenminste als je hem niet verliest) Schrijf gewoon alles op waar je aan kan denken, verspreid dan al die dingen in vier categorieën. 
  1. moet je snel doen (voor werk/school/gezondheid)
  2. moet je ooit doen (zoals het schoonmaken van je kamer)
  3. wil je doen met vrienden (zoals het gaan naar een feestje, dingen die je moet organiseren)
  4. wil je alleen doen (zoals tekenen of schilderen)
Als je dat allemaal gedaan hebt dan kan je gaan denken aan de realiteit, gaat het lukken om alles te doen? Als je niet denkt dat jou lijst erg realistisch is dan verander je hem, je kan ieder punt nog versprijden in 'moet gebeuren' en 'als er tijd over is.'

USE THE LIST

Alright so when you´ve made your list it´s smart to put it somewhere you see it a lot. Like on your wall, above your bed, at your lamp, on your computer, etc... This might be the most important thing because if it goes wrong here, you never look at your list, you lose it and at the end of the holidays you think: O shit, I had a list. The next thing you need to do is calculate how many things you need to do at each day to finish your total list. Than keep yourself to it, make sure yo do all those things. This might sound easy, but it always sounds a lot more easy than it really is.


Oke als je dan je lijst hebt gemaakt dan is het slim om hem ergens te hangen waar je hem vaak ziet. Zoals op je muur, boven je bed, op je lamp, op je computer, enz... Dit zou misschien wel eens de belangrijkste stap kunnen zijn, want als het hier fout gaat dan kijk je nooit op je lijst, je raakt hem kwijt en aan het eind van de vakantie dan denk je: O shit, ik had een lijst. Het volgende wat je gaat doen is uitrekenen hoeveel dingen je moet doen op een dag om je lijstje helemaal af te krijgen. Daar moet je jezelf aan houden, zorg ervoor dat je alle dingen doet. Dit klinkt misschien makkelijk, maar het klinkt altijd makkelijker dan het werkelijk is. 

Good luck! & Veel succes! :) 


Much love!
xxxYou May Also Like

1 interesting thoughts